Asterion Wiki
Advertisement

Almendor[]

Východní království má většinou zvlněný povrch, narušený na severozápadě Roktarskými horami a pokrytý smíšeným lesem. Na severní hranici se Storabskem zasahuje na území Almendoru i část Jezerní oblasti, konkrétně největší Plitické jezero a nejvýchodnější Latvické, u kterého leží město Hlubina. Metropolí Východního království je Rangaroke, ležící na Litici. O kousek výše proti proudu pak stojí město vzdělanosti Boševal. Reka Litice je až do Boševalu splavná i pro velké námořní lodě, a Almendor má tak přístup k moři. 

Nejnižší vrstvou jsou ve Východním království svobodní sedláci a rolníci, hospodařící na pronajaté půdě. Tu jim pronajímají šlechtici, města, soukromí vlastníci nebo samotný král. Nad nimi stojí měšťané a svobodní majitelé půdy a nejvýše rodová šlechta a úředníci. 

V Almendoru je vláda zcela v rukou krále, kterým je nyní Walden er Gwendor. Království se formálně skládá z jednotlivých knížectví a hrabství. Tyto tituly jsou sice dědičné, ale jejich držitelům nedávají nic kromě prestiže. Moc totiž mají v rukou úředníci dosazení králem. Tyto úřady král přiděluje svým věrným, především šlechticům, a těm slouží coby zdroj obživy. Král sám vydává zákony a nařízení, má ale svůj poradní sbor.

Armáda je v Almendoru placená výhradně králem a řízená jím dosazenými generály. Šlechtici mají právo vydržovat si jen malé osobní družiny a města ozbrojence na udržení pořádku. Král může také svolat brannou hotovost, a zahájit tak odvody obyvatelstva do vojska.

Advertisement